P.U.W. Akpol sp. z o.o. - sklepy dziecięce, dytrybutor artykułów dziecięcych
Adres:
Jaśkowa Dolina 84
80-286 Gdańsk

 

Regulamin Konkursu
„Przyjaciele Nuna”

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Przyjaciele Nuna” na fanpage na Facebook Nuna Pl pod adresem: https://www.facebook.com/NunaPL

 1. Czas trwania konkursu: od 03.02.2021 roku do dnia 25.02.2021 do północy
 2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się za pośrednictwem fanpage na Facebook Nuna PL do 5.03.2021 roku.
 3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest autorem komentarzy oraz posiada do niego pełne prawa autorskie oraz majątkowe prawa autorskie.
 5. Uczestnik oświadcza jednocześnie, że za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich odpowiada wyłącznie Uczestnik, który zgłosił pracę i ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć prawa do wykonanej przez Uczestnika pracy.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora odpowiedzi konkursowej w jego celach marketingowych, w tym umieszczenie na fanpage, stronie www, punktach sprzedaży.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest wyłączny dystrybutor marki Nuna Przedsiębiorstwo Usługowo-Wdrożeniowe AKPOL Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 84, 80-286 Gdańsk, NlP 584-030-09-36, dalej zwany „Organizatorem”.

 1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 2. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage Facebook Nuna Pl
 3. Użytkownik, akceptując niniejszy regulamin, przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, ani administrowany przez Facebook, oraz że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się małżonków wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

ZADANIE KONKURSOWE
1. Konkurs składa się z dwóch zadań
1 zadanie: W komentarzu pod postem konkursowym umieszczonym na fanpage Nuna Pl (https://www.facebook.com/NunaPL/photos/a.415471685546537/1081624925597873/)należy kreatywnie dokończyć zdanie: Wybieram produkty Nuna, bo… i zaprosić 3 osoby do zabawy.
2 zadanie: Konkurs polega na pokazaniu, że jest się Przyjacielem marki Nuna, a jak wiadomo przyjaciele na Facebooku dają sobie lajki, miłe komentarze, udostępniają swoje treści. Pod uwagę Komisja konkursowa będzie brała wszystkie aktywności użytkowników na fanpage NunaPL.

SPOSÓB OCENIANIA
1. Warunkiem udziału w konkursu jest we właściwym terminie wykonanie zadań konkursowych.

 1. Zadanie konkursowe będzie oceniana pod kątem kreatywności i zaangażowania.
 2. W konkursie zostaną wyłonione łącznie 4 osoby, które otrzymają nagrody.Wśród zwycięzców zostanie wyłoniona 1 nagroda główna oraz 3 równorzędne wyróżnienia. Każda wyłoniona osoba w konkursie może otrzymać tylko jedną nagrodę.
  NAGRODY
  Pierwsze miejsce:
  Łóżeczko Nuna Sena Aire wraz z dodatkowym materacem dopasowanym do łóżeczka
  3 Wyróżnienia:
  Nagrodą przyznawaną za wyróżnienie jest duży zestaw gadżetów marki Nuna, w skład którego wchodzą: torba, kosmetyczka, etui na tablet oraz praktyczny magnes do zawieszenia torby.
 3. Organizator zobowiązuje się do wysyłki nagród na dane adresowe zwycięzców. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu i podania danych adresowych do wysyłki nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej do fanpage Nuna PL na portalu Facebook. Nie podanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Informujemy, że od przekazanej nagrody zostanie odprowadzony i zapłacony do odpowiedniego urzędu zryczałtowany podatek dochodowy, którego podatnik nie rozlicza w zeznaniu rocznym za rok 2021. Wartość podatku zostaje w całości pokryty przez Organizatora. W związku z koniecznością dopełnienia formalności fiskalnych zwycięzca będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o przyjęciu nagrody oraz przekazania danych osobowych w celu zgłoszenia do Urzędu Skarbowego (imię i nazwisko, Pesel, adres zamieszkania i właściwy Urząd Skarbowy, numer telefonu kontaktowego oraz email).
 4. Jako kryterium wyboru zwycięzcy, komisja zastrzega sobie: kreatywność nadesłanych pomysłów.
 5. Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcami Konkursu, wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w postaci nazwy użytkownika facebooka w poście informującym o wynikach konkursu na fanpage’u “Nuna (PL)”

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.akpolbaby.pl

 1. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Organizator.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000.)
 4. Organizator oświadcza, że dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetworzone przez Organizatora przedsiębiorstwo Usługowo-Wdrożeniowe AKPOL Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 84, 80-286 Gdańsk, NlP 584-030-09-36 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie danych osobowych Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działań spowodowanych niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników.
 7. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji konkurs zostaje zamknięty bez wyłonienia zwycięzcy.
 8. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez publikację postu na fanpage Nuna Pl na Facebooku lub poprzez wiadomość prywatną na Facebooku.
 9. Laureaci konkursu udzielają zgody na udostępnienie ich danych kontaktowych w celu ogłoszenia wyników konkursu oraz swojego zdjęcia z nagrodą na profilu Facebook Nuna PL
 10. W przypadku nieodebrania przesłanej nagrody na podany adres czego konsekwencją jest powrót nagrody do Organizatora prawo do nagrody wygasa.
 11. Uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje jego Regulamin i nie może powoływać się na jego nieznajomość.
 12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 13. Jeżeli w konkursie weźmie mniej niż 20 osób, czas trwania konkursu zostanie wydłużony lub cały konkurs zostanie unieważniony.
 14. Decyzja Jury jest wiążąca, nie można wymienić nagrody na inną lub na gotówkę/bon/kartę podarunkową.