P.U.W. Akpol sp. z o.o. - sklepy dziecięce, dytrybutor artykułów dziecięcych
Adres:
Jaśkowa Dolina 84
80-286 Gdańsk

Regulamin Konkursu „Wymarzona Karoca”

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Wymarzona Karoca” na profilu na Instagramie Nuna_Pl pod adresem: https://www.instagram.com/nuna_pl/

 1. Czas trwania konkursu: od 1.03.2021 roku do dnia 21.03.2021 do północy.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się za pośrednictwem profilu na Instagramie Nuna_Pl do 31.03.2021 roku.
 3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest autorem komentarzy oraz posiada do niego pełne prawa autorskie oraz majątkowe prawa autorskie.
 5. Uczestnik oświadcza jednocześnie, że za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich odpowiada wyłącznie Uczestnik, który zgłosił pracę i ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć prawa do wykonanej przez Uczestnika pracy.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora odpowiedzi konkursowej w jego celach marketingowych, w tym umieszczenie na Instagramie, fanpage, stronie www, punktach sprzedaży.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest przedsiębiorstwo Usługowo-Wdrożeniowe AKPOL Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 84, 80-286 Gdańsk, NlP 584-030-09-36, dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 3. Konkurs jest prowadzony poprzez profil na Instagramie Nuna_Pl.
 4. Użytkownik, akceptując niniejszy regulamin, przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, ani administrowany przez Instagram, oraz że Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.
 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się małżonków wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 6. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie profile publiczne i prawdziwe, należące do osób, które mogą potwierdzić swoją tożsamość.


ZADANIE KONKURSOWE

 • Zaobserwuj profil @nuna_pl
 • W komentarzu przekonaj nas, że wózek ma trafić do Ciebie za pomocą: 3 słów i 3 emotek (nie możesz przekroczyć tej ilości, ale możesz wstawić wiele komentarzy)
 • Udostępnij post konkursowy w stories
 • Zaproś trzy osoby do zabawy


SPOSÓB OCENIANIA

 1. Warunkiem udziału w konkursu jest we właściwym terminie wykonanie wszystkich elementów zadania konkursowego.
 2. Zadanie konkursowe będzie oceniana pod kątem kreatywności i zaangażowania.
 3. W konkursie zostaną wyłoniona 1 osoba, która otrzyma nagrodę.
  NAGRODA:
  NUNA wózek wielofunkcyjny MIXX Threaded o wartości 3799 zł
  Opis zestawu dostępny na stronie: https://akpolbaby.pl/pl/wozki/16987-nuna-wozek-wielofunkcyjny-mixx-threaded–8719743743595.html
  Zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej kwocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie („Dodatkowa nagroda pieniężna”). Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wypłacie na rzecz Zwycięzcy, lecz zostaje pobrana przez Organizatora od łącznej wartości nagrody jako zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019, poz. 1387 ze zm.). Organizator przekaże kwotę Dodatkowej nagrody pieniężnej tytułem zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
 4. Organizator zobowiązuje się do wysyłki nagrody na dane adresowe zwycięzcy. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu i podania danych adresowych do wysyłki nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej do profilu Nuna_pl na Instagramie. Nie podanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.akpol.com.pl.
 2. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Organizator.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000.).
 5. Organizator oświadcza, że dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetworzone przez Organizatora przedsiębiorstwo Usługowo-Wdrożeniowe AKPOL Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 84, 80-286 Gdańsk, NIP 584-030-09-36 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie danych osobowych Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działań spowodowanych niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników.
 8. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji konkurs zostaje zamknięty bez wyłonienia zwycięzcy.
 9. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez publikację postu na profilu na Instagramie Nuna_Pl lub poprzez stories z oznaczeniem.
 10. Laureat konkursu udzielają zgody na udostępnienie ich danych kontaktowych w celu ogłoszenia wyników konkursu oraz swojego zdjęcia z nagrodą na profilu na Instagramie i Facebook Nuna PL.
 11. W przypadku nieodebrania przesłanej nagrody na podany adres czego konsekwencją jest powrót nagrody do Organizatora prawo do nagrody wygasa.
 12. Uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje jego Regulamin i nie może powoływać się na jego nieznajomość.
 13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 14. Jeżeli w konkursie weźmie mniej niż 20 osób, czas trwania konkursu zostanie wydłużony lub cały konkurs zostanie unieważniony.
 15. Decyzja Jury jest wiążąca, nie można wymienić nagrody na inną lub na pieniądze/bon/kartę podarunkową.